شرکتها و امور ثبتی

  • ثبت انواع شرکتهای تجاری و تغییرات
  • حقوق مالکیت معنوی ( ثبت علائم و نام تجارتی و اختراع )
  • امور مجامع عمومی
  • سهام و اوراق بهادار
  • انحلال و ورشکستگی
  • امور تصفیه